Auto-Lukoszek

Jesteś tutaj

Strona główna

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu lukoszek.info.pl Dostarcza  informacji o uprawnieniach, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich  danych osobowych przez Auto-Lukoszek na stronie internetowej.
Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających ze strony internetowej lukoszek.info.pl jak również wyrazem przestrzegania przez Firmę zasad ochrony danych osobowych.

Administrator Danych – kontakt

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym stroną lukoszek.info.pl 
Auto-Lukoszek Henryk Lukoszek 45-771 Opole ul. Mehla 26 A, zwana dalej „Administratorem”.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik zachęcany jest do skontaktowania się z Administratorem:

•    za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
•    mailowo na adres: odo@lukoszek.com.pl
•    pisemnie, na adres: Auto-Lukoszek Henryk Lukoszek 45-771 Opole ul. Mehla 26 A

Przetwarzane dane osobowe oraz cele przetwarzania
Za pomocą znajdującego się na stronie Formularza kontaktowego Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Firmą, podając: e-mail, imię, nazwisko, telefon oraz tytuł  i treść wiadomości. Tak udostępnione dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Udostępnianie danych osobowych

Przesłane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:
-    wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, np. udostępnienie danych innym podmiotom w ramach działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie przesłane do Administratora.
-    przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownik przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:
•    dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Klientów Administratora i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
•    w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
•    w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
•    dane Użytkownika będą także przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.
Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Uprawnienia Użytkownika

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail odo@lukoszek.com.pl lub bezpośrednio pocztą na adres Administratora.

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby dane Użytkownika nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 
Jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Odnośniki do innych stron

Strona lukoszek.info.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Strona lukoszek.info.pl posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.
Należy zaznaczyć, iż dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom Spółki i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powrzechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Aktualizacja Polityki prywatności

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Spółkę usług albo zmian regulacyjnych, Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na stronie internetowej. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.